Conot
Kemijski inštitut
Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Ustanovljen je bil leta 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, danes pa deluje kot javni raziskovalni zavod na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

L02 - LABORATORIJ ZA SPEKTROSKOPIJO MATERIALOV

(vodja prof. Dr. Boris Orel)

Glavni poudarek dejavnosti laboratorija je na razvoju komponent za energetske sisteme, ki izkoriščajo sončno sevanje:

-    Grätzlove fotoelektrokemijske celice,
-    barvne prevleke za absorberje sončnega sevanja,
-    elektrokromna (pametna) optično preklopna okna,
-    fotokatalitska razgradnja okolju nevarnih snovi.

Vzporedno z omenjenim teče razvoj analiznih in eksperimentalnih pristopov za raziskave strukture materialov, optičnih lastnosti (barva, termična emisivnost) in površinskih lastnosti (plazemske tehnologije in fotokataliza).

L05 - LABORATORIJ ZA OKOLJSKE VEDE IN INŽENIRSTVO

(vodja prof. dr. Albin Pintar)

V L05 deluje 11 raziskovalcev, 3 mladi raziskovalci in 5 strokovnih sodelavcev, ki večinoma opravljamo raziskave na naslednjih področjih:

- čiščenje odpadnih voda z biološkimi postopki in naprednimi oksidacijskimi tehnikami,
- obdelave blat, ki nastajajo na bioloških čistilnih napravah,
- obdelava industrijskih odpadnih organskih gošč s pridobivanjem alternativnega vira energije (bioplin, vodik),
- ekotoksikologija in meroslovje na področju varstva okolja.

Na področju čiščenja odpadnih vod v sodobnih reaktorskih sistemih preučujemo kinetiko odstranjevanja organskih snovi in dušikovih spojin pri visoki koncentraciji aktivnega blata. Poleg tega razvijamo separacijske sisteme za čiščeno vodo, ki še vsebuje nekaj suspendiranih snovi. V okviru raziskav na področju ekotoksikologije razvijamo in optimiziramo metode za določanje akutne in kronične strupenosti z uporabo fizioloških in biokemijskih biomarkerjev na vodnih organizmih. Razvijamo tudi kemijske postopke in biološke preskuse za ugotavljanje prisotnosti hormonskih motilcev z estrogenskim delovanjem v vodah. Raziskovalno delo na področju meroslovja je  usmerjeno v razvoj metodologije za validacijo preskusnih metod, razvoj strategije za oceno merilne negotovosti in postopkov za zagotavljanje sledljivosti rezultatov meritev ter v razvoj metodologije za zagotavljanje referenčne vrednosti pri organizaciji medlaboratorijskih primerjav.

L07 – LABORATORIJ ZA POLIMERNO KEMIJO IN TEHNOLOGIJO

(vodja prof. dr. Majda Žigon)

L07 deluje na naslednjih področjih:  
-    funcionalni polimeri in polimerni materiali s posebnimi lastnostmi,
-    karakterizacija polimerov z naprednimi instrumentalnimi tehnikami,
-    ugotavljanje korelacij med strukturo polimerov in njihovimi lastnostmi ter  
-    razgradnja komercialnih polimerov in biopolimerov ter uporaba reciklatov.

L09 – LABORATORIJ ZA ANORGANSKO KEMIJO IN TEHNOLOGIJO

(vodja prof. dr. Venčeslav Kaučič)

Sodelavci
Prof. Venčeslav Kaučič,
Izr. prof. Nataša Zabukovec Logar,
Doc. dr. Nataša Novak Tušar
Dr. Alenka Ristić

Področja raziskav
V Laboratoriju za anorgansko kemijo in tehnologijo se ukvarjamo s študijem mikro in mezoporoznih (aluminofosfatnih, silikatnih in kovinsko-organskih) materialov za shranjevanje toplote in plinov ter za uporabo v katalizi in farmaciji.
Poudarek je na pripravi materialov z želeno kemijsko sestavo za izbrane aplikacije in njihovi natančni strukturni karakterizaciji.
1.    Shranjevanje toplote z adsorpcijo vode na mikroporozne in mezoporozne ter kompozitne materiale s higroskopnimi solmi,
2.    Shranjevanje plinov z adsorpcijo na mikroporozne anorganske ter kovinsko-organske materiale
3.    Uporaba poroznih materialov v heterogeni katalizi kot nosilcev katalitskih komponent z redoks lastnostmi
4.    Študij mezoporoznih silikatov kot nosilcev zdravilnih učinkovin v farmaciji

Dosežki
http://www.ki.si/materiali-inzenirstvo-in-analitika/l-09/dosezki-v-2009/

Pričakovanja

V CO NOT sodelavci Laboratorija za anorgansko kemijo in tehnologijo vodijo raziskave kovinsko-organskih poroznih materialov z optimiziranimi/selektivnimi sorpcijskimi lastnostmi za shranjevanje vodika, ki še vedno predstavlja eno glavnih ovir pri uvajanju vodikovih tehnologij. Pri razvoju materialov je poudarek na kontroli atomske strukture in posledično velikosti por/specifične površine, specifične teže ter števila in razporeditve aktivnih mest za vezavo molekularnega vodika. Predlagana metoda shranjevanja vodika v poroznih materialih je primerna predvsem za uporabo v transportu, saj ima s stališča kinetike in termodinamike procesov več prednosti pred drugimi načini shranjevanja vodika, kot so stiskanje in utekočinjanje vodika ali shranjevanje vodika v kovinskih hidridih.

L10 – LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJO MATERIALOV

(vodja prof. dr. Miran Gaberšček)

Področje dejavnosti laboratorija so materiali za energijske in informacijske tehnologije, in sicer:
-    študij kinetike transporta in sprememb kemijske sestave v trdnih mešanih prevodnikih,
-    vpliv nanostrukturiranosti trdnih kompozitov na izbrane lastnosti, kot so elektrokemijsko shranjevanje energije, raztapljanje, elektrokataliza ipd. (uporaba v energetiki, informatiki, farmaciji),
-    priprava in karakterizacija nanometrskih ovojnic okoli funkcionalnih delcev,
-    priprava nanometrskih filmov na zunanjih in/ ali notranjih površinah funkcionalnih materialov,
-    vgradnja funkcionalnih materialov v ustrezne matrike ter
-    vpliv površinskega naboja na stabilnost disperzij ter suspenzij; polielektrolitske titracije.

L13 – LABORATORIJ ZA KATALIZO IN REAKCIJSKO INŽENIRSTVO

(vodja akademik prof. dr. Janez Levec)

Raziskovalna skupina Laboratorija za katalizo in kemijsko reakcijsko inženirstvo je dosegla svetovno raven na področju katalize in kemijskega inženirstva. Bogato znanje, izkušnje, interdisciplinarna sestava skupine in sodobna raziskovalna oprema laboratorija omogočajo sodelavcem izvajanje poskusov v različnih reaktorjih, najzahtevnejšo karakterizacijo heterogenih katalizatorjev ter določevanje kvantitativnih strukturno-aktivnostnih in strukturno-selektivnostnih odvisnosti (QSAR) v večfaznih katalitskih sistemih ter načrtovanje procesov.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map