Conot
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je družba z omejeno odgovornostjo, katere edini družbenik je Holding Slovenske elektrarne. TEŠ predstavlja največjo elektrarno tako v sistemu Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) kot slovenskem Elektro energetskem sistemu (EES), tako po letno proizvedeni električni energiji, kot instalirani moči. Pretežna dejavnost poleg električne energije, je proizvodnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje. Z inštalirano močjo  proizvede povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva preko polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja električne energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh. Povprečna letna proizvodnja toplotne energije, za daljinsko ogrevanje Šaleške doline, znaša 400 - 450 GWh. Proizvodnja je vezana na izrabo velenjskega lignita, ki se ga pridobiva v Premogovniku Velenje. Za omenjeno letno proizvodnjo električne in toplotne energije porabi med 3,5 in 4,2 milijonov ton premoga in okoli 60 milijonov Sm3 zemeljskega plina. Rezultate obratovalne pripravljenosti blokov lahko primerjamo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami.

Vizija

Cilji podjetja so povezani z ohranjanjem proizvodne zmogljivosti in zagotavljanjem dolgoročno zanesljive, varne, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne in toplotne energije z uporabo različnih primarnih virov. Najpomembnejši korak v tej smeri je odločitev o gradnji novega 600 MW bloka 6, ki iz ekološkega vidika pomeni nadaljevanje ekološke sanacije, ki smo jo z veliko skrbjo za okolje pričeli že v letu 1983. Blok 6 bo za enako količino proizvedene energije porabil približno za 30 odstotkov manj premoga, zato bodo tudi skupne emisije v okolje bistveno nižje. Pomeni, da bo pri enaki količini proizvedene energije emitiral v okolje za 35 odstotkov manj CO2 kot trenutni bloki Termoelektrarne Šoštanj. Izgradnja bloka 6 torej predstavlja manjšo stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšano kakovost in energetsko učinkovitost ter doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT).

Vključitev v CO NOT

Dolgoročno gledano bo potrebno za zagotavljanje stabilnega in zdravega življenjskega okolja storiti še mnogo več. Vsekakor v Termoelektrarni Šoštanj podpiramo razvoj in rabo ostalih virov energije. Dokaz temu, je vključitev v »Center odličnosti za nizkoogljične tehnologije (CO NOT)«. Glede na izkušnje, ki jih imamo na področju proizvodnje in rabe vodika, smo se aktivno vključili v demonstracijski projekt »Vodikove tehnologije v napredni energijski oskrbi«. Gre za postavitev eksperimentalne vodikarne na območju Termoelektrarne Šoštanj, kjer bodo potekale znanstveno/raziskovalne dejavnosti in optimizacija delovanja energetskih sistemov. Znotraj raziskovalnih dejavnosti bodo simulirani različni viri okolju prijazne energije, njihovo optimalno izkoriščanje in njihov doprinos k pridobivanju vodika. Hkrati se bodo raziskave nanašale tudi na področje rabe fosilnih goriv, kot je raba »lignita« v TEŠ. Najpomembnejši cilj je ugotoviti, kolikšen je optimalni izkoristek termoelektrarne pri konstantni obremenitvi in za koliko bi se, kot posledica hitrejše in enostavnejše sekundarne regulacije frekvence s pomočjo elektrolizerja, zmanjšalo specifično obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini. Vsekakor bi s takšnim režimom obratovanja dosegli večjo zanesljivost, razpoložljivost in daljšo trajnostno dobo delujočih sistemov.

Ekipa

Franc POLIČNIK, član Sveta zavoda CO NOT
Peter DERMOL, operativni vodja demonstracijskega projekta v TEŠ
Oki BLATNIK, pomočnik operativnemu vodji demonstracijskega projekta v TEŠ
kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map